Majke Jevrosime 21/5, Beograd

U prijatnom ambijentu novih prostorija Srpsko-cincarskog društva je održano predavanje dugogodišnje članice "Lunjine", naučnog savetnika Etnografskog instituta SANU, dr Ljijane Gavrilović pod naslovom Cincarska matica - između mita i stvarnosti. Ovim predavanjem su Cincari predstavljeni kao narod koji nema državu ali ima više zavičaja na balkanskom poluostrvu i narod koji je značajno uticao na stvaranje i razvoj balkanskih država. Gospođa Gavrilović je pokušala da odgovori na pitanje šta je to zapravo cincarska matica i gde je njeno mesto u cincarskoj tradiciji i kolektivnom sećanju.

Ovom prilikom je Gospođi Ljiljani Gavrilović uručena zahvalnica Srpsko-cincarskog društva za doprinos očuvanju cincarske kulture i identiteta, a druženje je nastavljeno uz muziku i pesmu što je već postala tradicija u "Lunjini".

Branislav

gavrilovic

SRPSKO-CINCARSKO DRUŠTVO “LUNjINA” VAS POZIVA
Ulica: majke Jevrosime br. 21, prvi sprat, Beograd

ČETVRTAK, 11. decambar u 18h
Predstavljanje monografije prof. dr Raška V. Jovanovića "Branislav Nušić – Život i delo"

Poziv

PETAK, 12. decembar u 18h
Predavanje pod naslovom "Cincarska matica – između mita i stvarnosti"
Predavač: dr Ljiljana Gavrilović, naučni savetnik Etnografskog instituta SANU

Redovna izborna Skupština Srpsko-cincarskog društva "Lunjina" održana je u svečanoj sali opštine "Stari grad", 15.11.2014. godine Na skupštini izabrani su sledeći članovi Upravnog odbora koji će obavljati tu dužnost naredne četiri godine: Lila Cona, Marin Bodrožić, Ljiljana Buza, Dušan Đapić, Aleksandar Cincar-Poposki, Đorđe Mara i Nadica Filipović-Nanuševski. Priznanja za dugogodišnji doprinos očuvanju cincarske kulture i identiteta su uručena Gospođi Viktoriji Ćuković i Ljiljani Buzi, dok je za doprinos promociji i afirmaciji cincarske kulture za počasnog člana Srpsko-cincarskog društva  izabran Gospodin Branko Stanković.

Izveštaj sa Skupštine

1

Drage gošče Srpsko-cincarskog društva su bile Cincarke iz Bukurešta: gospodja Zoe Carabash, vlasnica kafane „Makedonija“, najcincarskijeg mesta u Bukureštu, Aurica Piha, prvi glas Internacionalnog Radia na cincarskom jeziku iz Bukurešta, koja nam donosi najbolje vesti iz cincarske kulture, sa komentarima koji nam otvaraju oči i šire horizonte, naše drage Geta i Nutsa doneli su nam radost i priliku da razmenimo mišljenja o daljem putu nas Cincara.
U Lunjini su goste dočekali i sa njima se družili: Gospođa Fanica Dica, duša Društva, Lila Buza, Lila Cona, Biljana Zisi Gerušević, Nadica Nanuš Filipović, Zorica Lipa Dimitrijević i Nebojša Nušić.

Aza tahina oaspitslji a noshtsa di la Fara armaneasca du Bucureshti trapsira calea ti Rumanii.La vremu cali mbaru shi cu buna noima shi sanatati sa si torna a casa.Noi, Beligradi, na harsimu multu tsi li vidzumu anamisa di noi shi tsi trucumu dau dzali tu muabets armaneshtsa.

Surarli anostri vruti, tuti livendi Armani : Zoe Carabash, nicuchira a haniljei '' Machidunia'', loclu dip armanescu di Bucureshti, Aurica Pihca, prota boatsea di la RRI cari na li adutsi naima mushatili habarei di la cultura armanesca,cu comentari cari na dishclidu oclji,tinjisitili Geta shi Nutsa, na-adusira harau shi ocasii s-alaximu minduiri ti calea di ninti a Armanjloru di iutsido.Daua dzali pit Belgradi s-avdza mash grailu armanescu, ca Armanili a noastri shtiu ghini di tsi zburascu shi cum s-li spuna minduerli aloru.

Lunjina di Beligradu s-andamusi cu soatsali di Bucureshti la naua sedii a sutsataljei .Aclo,cu mari harau li ashtiptara: tinjisita doamna Fanitsa Dica, inima a sutsataljei Lunjina, Lila Buza, Lila Cona, Nadica Nanush, Biljana Zisi Gerushevic, Zorica Lipa shi Nebojsha Nusha.

Cu tinjisitili doamni di Bucuresht lu struvusimu shi domnul Yioryi Gushev,nicuchirlu a Agentsiilei turistica cari na lji adusi oaspitslji dit Rumanii.

Noi, Armanjli di Beligradi cu harau vremu sli ashtiptamu shi Armanjli di la sutsatili armaneshtsa di iutsido.
1925069 918375588191191 6712223415317519781 n

Predsednik Panhelenske federacije cincarskih kulturnih udruženja, Michalis Mageirias, ugostio je članove Srpsko-cincarskog društva u Hotelu "Excelsior" u Beogradu i održao prezentaciju o radu ove organizacije. Članovi "Lunjine" su ga nakon toga ugostili u našim novim prostorijama, u ulici Majke Jevrosime 21 i pozvali ga da drugom prilikom zajedno sa  članovima pomenute organizacije ostane duže u Beogradu kao naš gost.

SLIKE

                          
13231220 2027388224153361 245230972 n
SCD Lunjina -
Srpsko-cincarsko društvo Lunjina, Majke Jevrosime 21, 11000 Beograd, Maticni broj: 07745788, PIB: 104029540
Website made by Emanuele Cusimano